KockaPark Campona

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban Üzletszabályzat és ÁSZF)

1. Általános tudnivalók
1.1. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a www.kockajatek.hu weboldalon (a továbbiakban:Weboldal) található elektronikus webáruházon keresztül zajlik és a jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre. A ’kockajatek.hu’ webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Az ’kockajatek.hu’ webáruházban történő vásárlás a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, mely regisztrációhoz kötött.

1.3. A webáruház egyéb információi és oldalai elérhetők minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek, melyre a jelen Üzletszabályzatban rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. Az Üzemeltető (Kockajáték Kft.) az Ügyfél (18. életévét betöltött személy) megrendelését külön visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja a vásárlás adatai mellett a szállítás várható idejéről. A megrendeléssel és a visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek.A megrendelés annak leadását követően, a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlása során kiállított számla már írásba foglalt adásvételi szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja és 5 évig megőrzi.

2. Regisztráció
2.1. A Főoldalon található ’Bejelentkezés/regisztráció’ linkre kattintva, az ott található adatlap értelemszerű kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, az ’Profil’ linkre kattintást követően elérhető ’Profil’ menüpontban. Aktív rendelést érintő adatok módosítására is van lehetőség az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy a központi e-mail címen.

3. Megrendelés
3.1. A termékek alapvető tulajdonságait, jellemzőit vagy az azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét cikk adatait tartalmazó oldalakról lehet megismerni. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál előnyösebb, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott árucikk – amennyiben ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a termék használatba vétele előtt, mielőbb jelezze vevőszolgálatunknál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit az ’Üzlet’ menüpontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adót.Az árak forintban értendők.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik termék forgalmazását megszüntesse. Ezért a vásárlás előtt kérjük, mindig érdeklődjön az oldalon feltüntetett adatokról. 3.4. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő - "0" Ft-os vagy "1" Ft-os - árra, abban az esetben a Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében az Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.

3.5. Az Üzemeltető weboldalán keresztül a megrendelést csak regisztrált Ügyféltől és abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért.

3.6. Megrendelés feladására az ’kockajatek’ webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék alapvető adatait tartalmazó oldalon található Kosárba link használatával teheti a Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve módosíthatók a szállítási feltételek. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendelés” linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon még egyszer ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés módját, illetve módosíthatja a szállítási feltételeket. A megrendelést elfogadásához szükséges az Üzletszabályzat elfogadása.

3.7. Üzemeltető az Ügyfél vételi ajánlatának – megrendelésének - megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton - e-mailben - visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen Üzletszabályzat szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.3. pontban foglaltak irányadók.

Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor az Üzemeltető jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg, illetve rendelését nem veszi át, az át nem vett rendelés miatt felmerült költségeket (szállítási és egyedi rendelési adminisztrációs díjak) nem téríti meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltetőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

3.9 Beszerzési megbízás harmadik személytől
Az Üzemeltető a Rendelhető és Előrendelhető státuszú termékekre felvesz beszerzési megbízást.
A beszerzési megbízás leadása után az Üzemeltető – a beszerezhetőségtől függően – tájékoztatja az Ügyfelet a megbízás teljesíthetőségéről.
Amennyiben a megbízásban szereplő termék már nem elérheő a harmadik fél készletén, akkor a beszerzési megbízást “nem teljesíthető” jelzéssel lezárja, az Ügyfél egyidejű értesítése mellett.
Amennyiben a megbízásban szereplő termék beszerzése teljesíthető, akkor a beszerzéssel kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatással, az Ügyfélnek ajánlatot küld.
Amennyiben az ügyfél az ajánlatot nem fogadja el vagy 5 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatban foglaltakról, akkor az Üzemeltető, a beszerzési megbízást lezárja, az Ügyfél egyidejű értesítése mellett.
Amennyiben az ügyfél az ajánlatot elfogadja, akkor az elfogadásról szóló tájékoztatással egyidőben köteles az ajánlatban szereplő összeg megfizetésére.
Az Üzemeltető csak az ajánlatban szereplő összeg teljes megfizetése után rendeli meg az ajánlatban szereplő terméket.
Az ajánlat elfogadása után a beszerzési megbízás nem módosítható. (ez egy az egyben garantálja hogy nincs visszatáncolás, mert a lemondás is módosítás)
A beszerzett termék átvételi módjáról az Üzemeltető, a termék beérkezése után haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a termék átvehető vagy postázása megtörtént.
Amennyiben az Ügyfél a terméket 15 napon belül nem veszi át vagy a postai küldemény átvételét megtagadja, az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél által korábban fizetett összegből, a megbízással kapcsolatban felmerült költségeit levonja.
Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg, illetve rendelését nem veszi át, az át nem vett rendelés miatt felmerült költségeket (szállítási és egyedi rendelési adminisztrációs díjak) nem téríti meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltetőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

4. Felelősség
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. 

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így a ’kockajatek.hu’ kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Üzemeltetők oldalaira vezet. Ezen Üzemeltetők tevékenységéért és adatvédelmi gyakorlataiért a ’kockajatek.hu’ nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek. Amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. Szerzői jogok
5.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6. Jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Ügyfélszolgálat
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/C.
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartása: H-P: 12-18-ig.Telefonszám: +36 1 789 88 19. Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: munkanapokon 10-18 óráig. E-mail: info@kockajatek.hu

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Üzemeltető és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

7. Egyebek
7.1. Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Üzletszabályzat feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. (Az időközben megváltozott vagy rosszul megadott e-mailcímből eredő problémákért felelősséget nem vállalunk) A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

7.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hűségprogrammal járó kedvezményeket, a szállítási költség átvállalását és az egyéb időszakos kedvezményeket, akciókat, kizárólag a végfelhasználói részére tartson fent. Viszonteladók kedvezményeket nem vehetnek igénybe!

Budapest, 2013.11.01

A LEGO, a LEGO logó, a DUPLO, a DUPLO logó, a BIONICLE és a BIONICLE logó, a LEGENDS OF CHIMA, a LEGENDS OF CHIMA logó, a DIMENSIONS, a DIMENSIONS logó, a MINDSTORMS, a MINDSTORMS EV3 logó, a MIXELS, a MIXELS logó, a NINJAGO, a NINJAGO logó, a NEXO KNIGHTS, a NEXO KNIGHTS logó a FRIENDS logó, a Minifigure, a Minifigure logó a LEGO Csoport védjegyei.
©2017 The LEGO Group. Minden jog fenntartva.

+36 30 623 2385